Portal de l'opositor/a del Servei de Salut de les Illes Balears

Gestió personal

Gestiona el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Infermeria Torn lliure amb reserva de places per a discapacitats

Requisits per accedir a aquesta categoria

circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden
participar (qualsevol que en sigui la nacionalitat) els cònjuges d¿espanyols i de ciutadans d¿altres estats de la Unió Europea sempre
que no estiguin separats de dret, a més dels seus descendents que tenguin menys de 21 anys o que tenguin la condició de dependents i
superin aquesta edat.
b) Tenir complits 16 anys d¿edat i no sobrepassar l¿edat màxima de jubilació forçosa.
c) Tenir el títol de grau o diplomat universitari en infermeria o ajudant tècnic sanitari, o estar en condicions d¿obtenir-lo dins del
termini per presentar sol·licituds. Si es tracta d¿un títol obtengut a l¿estranger, dins del termini per presentar sol·licituds cal tenir la
credencial que acredita que està homologat pel Ministeri d¿Educació, Cultura i Esport, o bé estar en condicions d¿obtenir-la. En
qualsevol cas, aquests títols han de ser reconeguts prèviament pel Ministeri d¿Educació, Cultura i Esport.
d) Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament corresponent.
e) L¿aspirant no ha d¿haver estat separat del servei ¿per mitjà d¿un expedient disciplinari¿ de qualsevol servei de salut o
administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni ha d¿estar inhabilitat amb caràcter ferm per acomplir funcions
públiques ni per a la professió corresponent.
f) En el cas de les persones d¿altres estats esmentats en el paràgraf a, l¿aspirant no ha d¿estar inhabilitat per sanció o pena per accedir
a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea, ni ha d¿haver estat separat de cap de les seves administracions ni cap
dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria per mitjà d¿una sanció disciplinària.
g) Cal satisfer els drets d¿examen per l¿import que es detalla en la base 3.8, llevat que es tracti de persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al 33 %, que estan exemptes de pagar qualsevol taxa.
h) No tenir la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i especialitat a la qual s¿opta, qualsevol que en sigui la
situació administrativa.
i) Coneixements de llengua catalana corresponent al nivell B1

2.4. D¿acord amb l¿article 5 del decret 8/2018 de 23 de març (BOIB núm. 37/2018) per el que se regula la capacitat lingüística del personal
estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, s¿ha de tenir coneixements de llengua catalana corresponents al nivell B1, No obstant si
l¿aspirant no pot acreditar el nivell de coneixements de llengua catalana, s¿admetrà la sol·licitud i si resulta adjudicatari de una plaça queda
obligada a obtenir-lo i a acreditar-lo en el termini de dos anys a contar a partir de la data de ocupació de la plaça.
2.5. Els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria, excepte del coneixement de la llengua catalana, s¿han de complir en el terme
final del termini per presentar sol·licituds i s¿han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça
adjudicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

a) Fotocòpia del document d¿identitat (DNI, NIE o passaport). Les persones que, d¿acord amb la base 2.1.a, tenguin dret a participar
en el procés selectiu per una causa determinada de parentiu o dependència han de presentar una fotocòpia compulsada d¿algun
document que acrediti aquesta circumstància.
b) Resguard acreditatiu d¿haver pagat la taxa de l¿examen (DUI, exemplar per a l¿Administració), en el qual ha de figurar el segell de
l¿entitat bancària que acrediti que s¿ha efectuat el pagament.
c) Titulació acadèmica necessària per poder participar en aquesta convocatòria compulsada.
d) El coneixament de la llengua catalana es pot acreditar, dins del termini de presentació de sol·licituds mitjançant certificat expedit
per l'Escola Balear d'Administració Pública o els expedits, els reconeguts com a equivalents o els homologats per a la direcció
general de Política Lingüística que acreditin el nivell B1 de coneixement de la llengua catalana. No obstant això si l'aspirant no pot
acreditar el nivell de coneixements de llengua catalana, s'admetrà la sol·licitud i si resulta adjudicatari d'una plaça queda obligada a
obtenir-ho i acreditar-ho en el termini de dos anys a explicar a partir de la data d'ocupació de la plaça,
3.13. Per al torn de reserva per a persones amb alguna discapacitat, els aspirants han de presentar també el certificat que acrediti el
reconeixement de la condició legal del grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
3.14. Per al torn de promoció interna, els aspirants han de presentar també els documents següents:
a) Fotocòpia compulsada del nomenament per ocupar una plaça fixa com a personal estatutari en una categoria diferent de la
convocada del mateix grup de classificació o d¿un d¿inferior.
b) Certificat original o còpia compulsada dels serveis prestats expedit per la gerència o per la direcció de gestió de la institució
corresponent

Numero de places i termini per presentar la sol·licitud

Es convoquen 71 places i el termini per presentar la sol·licitud és des del 11/04/2018 fins al 10/05/2018


Pàgina de la categoria

català . castellano