Portal de l'opositor/a del Servei de Salut de les Illes Balears

Gestió personal

Gestiona el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Torn promoció interna

Requisits per accedir a aquesta categoria

2.1. Per ser admesos en aquest procés selectiu, els aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d¿algun estat al qual sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar (qualsevol que en sigui la nacionalitat) els cònjuges d¿espanyols i de ciutadans d¿altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, a més dels seus descendents que tenguin menys de 21 anys o que tenguin la condició de dependents i superin aquesta edat.
b) Tenir complits 16 anys d¿edat i no sobrepassar l¿edat màxima de jubilació forçosa.
c) Tenir la titulació requerida per accedir a la categoria o estar en disposició d¿obtenir-la dins del termini per presentar sol¿licituds; si es tracta d¿un títol obtengut a l¿estranger, cal tenir la credencial que acrediti que està homologat pel Ministeri d¿Educació, Cultura i Esport.
d) Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament corresponent.
e) L¿aspirant no ha d¿haver estat separat del servei ¿per mitjà d¿un expedient disciplinari¿ de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni ha d¿estar inhabilitat amb caràcter ferm per acomplir funcions públiques ni per a la professió corresponent.
f) En el cas de les persones d¿altres estats esmentats en el paràgraf a, l¿aspirant no ha d¿estar inhabilitat per sanció o pena per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea, ni ha d¿haver estat separat de cap de les seves administracions ni cap dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria per mitjà d¿una sanció disciplinària.
g) Cal satisfer els drets d¿examen per l¿import que es detalla en la base 3.8, llevat que es tracti de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, que estan exemptes de pagar qualsevol taxa.
h) No tenir la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i especialitat a la qual s¿opta, qualsevol que en sigui la situació administrativa.
i) Cal acreditar coneixements de català del nivell B1.
a) Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears.
b) Pertànyer a una categoria diferent a la convocada del mateix grup de classificació o d¿un d¿inferior.
c) Estar en la situació de servei actiu.
d) Que el nomenament fix en la categoria de procedència tengui almenys dos anys d¿antiguitat

Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud

Numero de places i termini per presentar la sol·licitud

Es convoquen 16 places i el termini per presentar la sol·licitud és des del 01/06/2018 fins al 02/07/2018


Pàgina de la categoria

català . castellano